Oikeustiede valmennuskurssi

Oikeustieteen perusteet

Tällä oikeustieteen valmennuskurssin luennolla käydään oikeustieteen perusteita. Oikeustieteen perusteiden hallinta voi auttaa ymmärtämään paremmin, mitä valintakoekirjojen ilmaisut tarkoittavat. Monet asiat voivat olla entuudestaan tuttuja, mutta nämä asiat onkin ymmärrettävä hyvin.

Valintakokeessa ei edellytetä valintakoekirjallisuuden ulkopuolisen tiedon omaksumista. Tämän luennon tavoitteena on auttaa sinua omaksumaan nopeammin oikeustieteellistä tekstiä.

Lainkohdan merkitseminen

Lainkohtia ovat pykälät, momentit, kohdat ja alakohdat. Laki koostuu luvuista, pykälistä, kohdista ja alakohdista. Lainkohtien merkitsemisessä on noudatettava tiettyä vakiintunutta käytäntöä. Tapoja on muutama erilainen.

Pidempi muoto:

Rikoslain 8 luvun 10 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan kymmenessä vuodessa…
Tiiviimpi muoto:

RL 8 luku 10 § 2 mom. 3 k.
Tiivein muoto:

RL 8:10.2 3 kohdan...

Lakitekstistä on oltava tarkkana, mikä luku on kyseessä. Joskus lait on numeroitu juoksevasti, jolloin lukujen numeroita ei ole välttämätöntä käyttää. Rikoslaissa on pakko käyttää lukujen numeroita, koska jokaisen luvun pykälien numerointi alkaa alusta.

Pykälän erottaa lakitekstissä §-merkistä. Momentteja ei ole erikseen merkitty lakitekstiin käytännössä muuten kuin kappaleen vaihdolla. Rivinvaihdon jälkeen voi alkaa myös lista, jossa on kohtia.

Rikoslaki (RL) 8 luvun 10 §

Tuomitun vankeusrangaistuksen raukeaminen

Elinkautinen vankeusrangaistus sekä joukkotuhonnasta, rikoksesta ihmisyyttä vastaan, törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksesta, sotarikoksesta ja törkeästä sotarikoksesta tuomittu määräaikainen vankeusrangaistus eivät raukea. (30.12.2015/1718)

Määräaikainen vankeusrangaistus raukeaa, jollei rangaistuksen täytäntöönpano ole lainvoiman saaneen tuomion antamispäivästä laskettuna alkanut

1) kahdessakymmenessä vuodessa, jos rangaistus on yli kahdeksan vuotta,

2) viidessätoista vuodessa, jos rangaistus on yli neljä ja enintään kahdeksan vuotta,

3) kymmenessä vuodessa, jos rangaistus on yli vuoden ja enintään neljä vuotta, ja

4) viidessä vuodessa, jos rangaistus on enintään vuosi.

Sakon muuntorangaistus raukeaa, jollei sen täytäntöönpano ole alkanut kolmessa vuodessa lainvoiman saaneen tuomion antamispäivästä.

Tässä pykälässä on kolme momentti. Momentissa 2 on 4 kohtaa.

Euroopan unionin lainsäädännössä käytetään artikloja, kohtia ja alakohtia. Ennen artikloja on yleensä johdanto-osa. Näihin voidaan viitata esimerkiksi kirjoittamalla johdanto-osan 34 kohta.  

7 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

ks. tarkemmin Lainlaatijan EU-opas.

Lailla on usein virallinen nimi, lempinimi ja lyhenne

Samalla lailla voi olla monta nimeä, jota käytetään valintakoekirjallisuudessa. Parhaimmilla lailla on virallinen nimi, vakiintunut kutsumanimi ja lyhenne.

Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (virallinen nimi)

Oikeustoimilaki (kutsumanimi)

OikTL (vakiintunut lyhenne)

Lain virallisen nimen perässä voi olla numero. Numero on säädöskokoelman numero esim. oikeustoimilain säädöskokoelman numero on 228/1929.


Ota yhteyttä

Saat vastauksen niin pian kuin se on vain inhimillisesti mahdollista.

"*" näyttää pakolliset kentät