Näin laadit oikaisuvaatimuksen oikeustieteelliseen

Näin laadit oikaisupyynnön eli oikaisuvaatimuksen oikeustieteelliseen

Jos sisäänpääsy oikeustieteelliseen jäi muutaman pisteen päähän, on syytä perehtyä omiin koevastauksiin perusteellisesti mahdollisimman pian tulosten julkaisun jälkeen. Koevastauksista on mahdollista löytää arvosteluvirheitä, joiden perusteella on järkevää tehdä oikaisuvaatimus yliopistoihin.

Oikaisupyynnöllä opiskelupaikan saaminen osoittaa hyvin juristimaista otetta oikeustieteelliseen hakemisessa. Kunnon lakimieheksi haluava ei tyydy vain toteamaan, että valintatulos on automaattisesti oikea.

Oikaisuvaatimus voi tuoda opiskelupaikan

Oikaisuvaatimuksen tekemisessä et voi hävitä. Et menetä pisteittä, mainetta tai jo saamaasi opiskelupaikkaa. Sen sijaan oikaisuvaatimus voi tuoda sinulle opiskelupaikan oikeustieteellisessä jo ensi syksynä.

Valintakokeen tarkastajat käyvät läpi valtavan määrän kokeita lyhyessä ajassa, joten inhimilliset virheet kokeen tarkastuksessa on mahdollisia. Lisäksi oikeustieteellisen valintakokeet tunnetaan vihualaisista kysymyksistä, joissa tehtävänlaatija on voinut saada itsensä solmuun.

Koevastaukset ja mallivastaukset kannattaa käydä huolellisesti läpi. Jos mahdollisia virheitä löytyy, oikaisuvaatimus kannattaa aina tehdä.

Oikaisuvaatimuksen tekeminen on ilmaista

Oikaisupyynnön voi tehdä itse. Sen tekeminen ei vaadi lakimiehen palkkaamista. Jos kuitenkin päädyt pyytämään juridistaneuvontaa, käytä valintakoekirjallisuuteen perehtynyttä asiantuntijaa.

Itse oikaisupyynnön laatiminen ei vaadi korkeaa juridista osaamista. Oikeustieteelliseen hakenut pystyy siihen aivan varmasti. Haastavinta on kohdistaa oikaisuvaatimus relevantteihin asioihin riittävin perusteluin, siksi valintakokeisiin perehtyneestä asiantuntijasta voi olla apua.

Oikaisuvaatimuksen tekemisen osalta kuluja syntyy omien koevastausten kopioiden tilaamisesta. Ilman koevastauksia oikaisupyynnön tekeminen ei ole mahdollista.

1. Tilaa omista koevastauksistasi kopio 

Kopion omista valintakoevastauksista tilataan verkkolomakkeella. Tilauslomake on aktiivinen 12.7.2019 klo 14.00 asti*. Oikaisupyynnön kannalta ei ole merkitystä tilaatko koevastaukset kirjeellä vai sähköpostilla. 

Suosittelen sähköpostilla tilaamista, koska se on lähtökohtaisesti nopeampi tapa saada valintakoevastaukset. Mitä nopeammin saat valintakoevastaukset, sitä pidempi aika sinulla on laatia oikaisupyyntö. Tilauksen hinta on 20 euroa. Yliopisto toimittaa vastaukset aikaisintaan 1.7.2019.

Oikaisuaika päättyy 12.7.2019 klo 15:00. Valintakoevastausten tilaamisessa ei kannata viivytellä.

* Jos linkki ei toimi, mene tämän sivun kautta lomakkeeseen.

2. Tutustu yliopiston ohjeistukseen

Jokaisella yliopistolla on erilliset ohjeet oikaisun tekemiseen. Ohjeet on pitkälti yhtenevät, käytännössä eroavaisuudet löytyvät tavoista toimittaa oikaisupyyntö. Oikaisua on haettava erikseen kaikista niistä yliopistoista, joiden valintaan hakija vaatii oikaisua.

Käytännössä ilman opiskelupaikkaa jääneiden on suunnattava oikaisuvaatimus Lapin yliopistolle, koska sinne oli alin pisteraja vuonna 2019. Lapin yliopiston tarjoama ohje on melko suppea. Lapin yliopisto ei tarjoa myöskään valmista pohjaa tai lomaketta oikaisupyynnön tekemiseen. Tässä ohjeessa perehdytään sen takia siihen, miten oikaisupyynnön voi tehdä Lapin yliopistolle. Tutustu myös Oikeustieteet.fi tarjoamaan ohjeistukseen.

3. Tarkista pisteesi

Oikaisupyyntö vaatii selkeän perusteen, jonka perusteella oikaisua haetaan. Yksi selkeimmistä havaittavissa olevista virheistä on pisteiden laskussa oleva virhe. Omista koevastauksista kannattaa sen takia ensimmäisenä tarkistaa, että pisteet on laskettu yhteen oikein. Tehtävistä saatujen pisteiden tulisi vastata valintakokeesta saatuja kokonaispisteitä.

Seuraava vaihe on siirtyä tarkistamaan, että pisteet on laskettu oikein tehtävän sisällä. Monivalinnoissa tehtävän sisäisten pisteiden laskeminen on selkeää. Vertaa omia vastauksia oikeustieteellisen valintakokeen 2019 arvosteluperustelun vastauksiin.

Vuoden 2019 monivalinnoissa oikeasta vastauksesta sai +1 pistettä. Väärästä vastauksesta vähennettiin -1 pistettä. Vääränä vastauksena pidetään myös sitä, että vastaaja ei ole tehnyt ollenkaan merkintää vastauslomakkeeseen. Vastaajan vastatessa “ei vastausta” vastauksesta on saanut 0 pistettä. Vuoden 2019 valintakokeessa on huomattava, että tehtäväkohtaiset pisteet ovat voineet mennä myös miinukselle.

Vastausta pidetään myös vääränä, jos merkintä on tehty useampaan kohtaan. Vastausta saa muuttaa kokeen aikana, jolloin aikaisempi vastaus on pyyhittävä pois huolellisesti.

Monivalintojen pisteiden tarkistaminen kannattaa, vaikka vastauksesi olisi jäänyt ensimmäiselle tarkastuskierrokselle. 

4. Etsi arvosteluvirheitä

Muissa tehtävissä kuin monivalinnoissa tehtävän sisäisten pisteiden tarkistaminen on haastavampaa. Arvosteluperusteluihin on merkitty pistehyvitykseen oikeuttava vastaus. Toisaalta arvostelun kerrotaan olevan kokonaisarvostelua.

“Jokaisesta pisteytetystä kohdasta on edellytetty mallivastauksen sisällön mukainen vastaus. Epäselvistä, tulkinnanvaraisista, ristiriitaisista tai puutteellisista vastauksista ei myönnetty pistettä. Vastausten arvostelu on perustunut kokonaisarvosteluun ja näin ollen vastauksen jäsentely, logiikka ja selkeys on huomioitu arvostelussa.”

Oikeustieteen valintakokeen arvosteluperustelut 2019

Yksittäinen pisteeseen oikeuttava vastaus voi sisältää useamman asian, joka mallivastauksen perusteella olisi mainittava. Tiukasti tulkittuna ne kaikki olisi mainittava. Esimerkiksi oikeustieteellisen valintakokeen arvosteluperusteluiden tehtävän 5 mallivastauksen mukaan pistehyvitykseen on oikeuttanut seuraava vastaus.

“Uudemman käytännön perusteella unionijäsenyyteen vahvasti liittyviin [1] Euroopan vakausmekanismia koskevaan sopimukseen tai [2] sopimukseen talous- ja rahaliiton vakaudesta ei katsottu liittyvän merkittävää toimivallan siirtoa. (1 p.)”

Vastaus edellyttää kahden eri sopimuksen mainitsemista. Muussa tapauksessa vastaus on voitu tulkita virheelliseksi. Jos toisen sopimuksen maininta puuttuu, tiedekunta voi tulkita vastauksen puutteelliseksi. Käytännössä toisen sopimuksen mainitsematta jättäminen ei tee vastausta virheelliseksi. Tässä kohtaan olisi mahdollista argumentoida, että vastauksesta kuuluisi saada puolet yhdestä pisteestä.

Oman vastauksen ei tarvitse olla identtinen mallivastauksen kanssa. Olennaista on, että vastaus sisältää saman asian. Oikaisuvaatimuksessa on kyettävä perustelemaan, miksi mallivastaus ja valintakoevastauksesi tarkoittaa samaa asiaa. Kysymys siitä, mikä vastaus on riittävän lähellä oikeaa vastausta on usein tulkinnanvarainen.

5. Tehtävän laadinnan virheet

Tehtävän laadinnassa on voinut tapahtua virhe, jonka perusteella tehtävään voi olla useampi kuin yksi oikea vastaus tai tehtävään on mahdoton vastata valintakoekirjallisuuden ja valintakokeessa jaetun materiaalin perusteella.

Tehtävät oikeustieteellisen valintakokeessa on usein tulkinnanvaraisia. Tehtävässä annettujen tietojen perusteella ei välttämättä pysty vastaamaan kysymykseen joka tilanteessa oikein. Kynnys arvosteluperusteiden muuttamiseen on varsin korkea.

Tehtävän laadinnan virheet voidaan jakaa kahteen ryhmään:

 1. Tehtävässä on kysytty tai arvosteluperusteluissa on vaadittu valintakoekirjallisuuden ja kokeessa jaetun materiaalin ulkopuolista tietoa.
 2. Tehtävä on monitulkintainen tai epäselvä.
Epäselvä tehtävänanto voisi olla esimerkiksi kyseessä tehtävän 3 kohdassa 4. Kysymyksessä kysytään, että mihin seuraavista tilanteista ei sovelleta kuluttajansuojalakia. Johdatus kuluttajaoikeuteen -kirjan mukaan kuluttajansuojalakia sovelletaan kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliseen kauppaan. Kaikista vastausvaihtoehdoista ei käynyt ilmi, onko myyjä elinkeinonharjoittajan asemassa vai ei. Näin ollen yksistään siitä, että ostaja on kuluttajan asemassa ei voida sanoa varmaksi, että kauppaan sovelletaan kuluttajansuojalakia.

Tehtävänannon epäselvyys on tässä tapauksessa hyvin lievää. Enemmän oikea vastaus kysymykseen on ilman muuta d) “Kaikkiin ylläoleviin kohdissa a–c kuvattuihin tilanteisiin sovelletaan kuluttajansuojalakia”.

Esimerkiksi a-kohdassa myyjänä on voinut toimia liikkeenjohdon konsultointia harjoittava osakeyhtiö. KKO 2008:107 tapauksen mukaan tällöin ei sovelleta kuluttajansuojalakia. Tehtävänanto on epäselvä, sillä se ei sulje pois tällaista tilannetta. Tehtävänannon epäselvyyttä lisää se, että valintakoekirjallisuudessa nimenomaisesti mainitaan tapaus KKO 2008:107.

Oikaisuvaatimuksen laadinta

Mikäli havaitsit vastauksissa oikaisupyyntöön mahdollisesti oikeuttavan virheen, kannattaa oikaisupyyntö tehdä. Ilman kunnollista perustetta oikaisupyynnön tekeminen ei ole mielekästä.

Oikaisuvaatimus on laadittava erikseen jokaiseen yliopistoon, johon hakee oikaisua. Käytännössä selvitysosa on kopioitavissa sellaisenaan kaikkiin oikaisuvaatimuksiin. Yliopiston ohjeistuksesta on tarkastettava vaatimukset oikaisuvaatimuksen sisältämistä tiedoista ja lähetystavasta.

Oikaisuvaatimuksen perusteluiden tulee perustua faktoihin. Mielipiteet eivät ole riittäviä perusteluita. Oikaisuvaatimuksesta kannattaa laatia johdonmukainen ja asiallinen selvitys siitä, miksi pisteitä olisi tullut myöntää enemmän. Kielenkäytössä ei kannata sortua epäkohteliaisuuksiin, epävarmuuttaa ilmaiseviin ilmaisuuksiin tai rönsyilevään pituuteen.

Epävarmatkin asiat kannattaa ilmaista kuin ne olisivat faktoja. Turhaa konditionaalien käyttöä tulee välttää. Lisäksi erityisesti oikeustieteen hakijalla saattaa olla kiusaus viljellä kaikenlaista jurismia selvityksen vakuuttavuuden lisäämisessä. Passiivin käyttö, täytesanat ja hienot juridiset ilmaisut eivät tuota lisäarvoa oikaisuvaatimukseen.

Hyvä oikaisuvaatimus on ennen kaikkea

 • Hyvin faktoilla perusteltu
 • Johdonmukainen
 • Ei sisällä toistoa, mielipiteitä, epävarmuuden ilmaisua tai jurismia.
 • Oikaisua vaativa kohta on selkeästi yksilöity tehtävänumeron ja tehtävän kohdan avulla.

Oikaisuvaatimuksen muotovaatimukset

Yliopiston ohjeistuksesta selviää oikaisuvaatimuksen vaatimat muotovaatimukset. Tutustu siis yliopiston antamaan ohjeistukseen. 

Oikaisuvaatimus kannattaa lähettää sähköpostilla, vaikka se on usein mahdollista postittaa tai viedä henkilökohtaisesti. Itä-Suomen yliopistolla on käytössä lomake, jota on suositeltavaa käyttää.

Sähköpostin aiheeksi voi laittaa esimerkiksi “Oikaisuvaatimus: Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisterin (3 v + 2 v) yhteishaku”

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmalla ja liittää PDF-tiedostona sähköpostin liitteeksi. Saatetekstiksi riittää maininta, että oikaisuvaatimus oikeusnotaari ja oikeustieteen maisterin (3 v + 2 v) haun valintakokeeseen löytyy liitteenä. Lisäksi liitteeksi on laitettava 1. opiskelijavalinnan tuloskirje 2. oma pääsykoevastaus.

Oikaisuvaatimus on suositeltavaa lähettää sähköpostiosoitteesta, jonka olet ilmoittanut Opintopolkuun.

Yliopistot ovat ilmoittaneet seuraavat sähköpostiosoitteet, jotka ottavat vastaan oikaisuvaatimuksia:

Oikaisuvaatimus malli Lapin yliopistoon

Voit ladata tästä malliasiakirjan oikaisuvaatimuksen pohjaksi Lapin yliopistoon. Sama pohja käy myös muihin yliopistoihin, jos muuttaa Lapin yliopistoa koskevat tiedot. Mallipohjassa on oletuksena, että oikaisua vaaditaan pääsykokeen pisteytyksen virheen perusteella. Mallipohjassa on korostettu keltaisella kohdat, joihin on tehtävä muutoksia.

Oikaisuvaatimus koostuu vaatimusosasta, selvitysosasta ja liitteistä. 

Vaatimusosassa: 

 • mainitaan yhteystiedot ja 
 • kerrotaan päätös, johon vaaditaan oikaisua. 
 • vaaditaan arvostelun oikaisua

Selvitysosassa:

 • yksilöidään tehtävät, joihin vaaditaan oikaisua
 • kerrotaan, minkälainen virhe on kyseessä
 • perustellaan, minkä perusteella tehtävästä kuuluisi saada enemmän pisteitä.
 • vaaditaan tehtävää oikaistavaksi niin, että tehtävästä saa enemmän pisteitä.

Mukaan on liitettävä omat valintakoevastaukset ja opiskelijavalinnan tuloskirje. Nämä voit liittää erilliseksi liitetiedostoksi sähköpostiin. Jos olet tilannut valintakoetulokset sähköpostiin, molemmat asiakirjat ovat valmiiksi sähköisessä muodossa, eikä niitä tarvitse skannata tai tulostaa. Ennen viestin lähettämistä varmista, että olet liittänyt mukaan kaikki tarvittavat liitteet

Kysymyksiä ja vastauksia oikaisupyynnön laadinnasta

Ratkaiseeko koepaikka sen, mihin yliopistoon oikaisupyyntö on tehtävä?

Oikaisupyynnön kannalta ei ole merkitystä sillä, millä paikkakunnalla olet tehnyt valintakokeen. Oikaisua on haettava kaikista niistä yliopistoista, joiden opiskelijavalintaan haluat hakea oikaisua.

Mitä lakia noudatetaan oikaisumenettelyssä?

Valintapäätös on hallintopäätös. Kukin yliopisto on tehnyt oman hallintopäätöksen siitä, ketkä saavat opiskelupaikan tiedekunnasta. Näin ollen jokaiseen hallintopäätökseen on haettava oikaisua erikseen. Oikaisumenettelyssä noudatettava yleislaki on hallintolaki. Erityisesti 7a luku koskee oikaisumenettelyä. Yliopiston valintakokeen oikaisussa sovelletaan hallintolain lisäksi erityislakia yliopistolakia. Olennainen kohta on yliopistolain 82 §:n 1 momentti, joka koskee oikaisumenettelyä.

Opiskelijaksi hakenut henkilö saa vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen yliopiston määräämältä toimielimeltä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta siten kuin hallintolaissa säädetään. Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen. Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Kannattaako oikaisupyyntö tehdä kaikkiin yliopistoihin?

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä kaikkiin yliopistoihin, joiden opiskelijavalintaan haet muutosta. Oikaisupyynnön tekemisestä kaikkiin yliopistoihin ei ole sinulle haittaa. Jos virhe on suuri (esim. yhden tehtävän pisteet ovat jäänyt kokonaan laskematta), kannattaa hakea oikaisua kaikista yliopistoista, jonne olet hakenut. Jos olet jäänyt ilman opiskelupaikkaa, olennaisin osoite löytyy Lapin yliopistolta. Jos et ole hakenut Lapin yliopistoon, et voi hakea sieltä oikaisua.

Tarvitseeko oikaisuvaatimusta allekirjoittaa?

Oikaisuvaatimusta ei tarvitse allekirjoittaa. Suositeltavaa on lähettää oikaisuvaatimus samasta sähköpostiosoitteesta, jonka annoit Opintopolkuun.

Voinko päästä oikaisulla Lapin yliopistoon, vaikka jätin Lapin yliopiston pois hakulomakkeesta?

Oikaisulla ei ole mahdollista päästä yliopistoon, jonne ei ole yhteishaussa hakenut. Vaikka koe tai todistuspisteet oikeuttaisivat opinto-oikeuteen, ei opinto-oikeutta saa ilman asianmukaista hakemista yhteisvalinnassa.

Voiko avustaja lähettää oikaisuvaatimuksen puolestani?

Kyllä voi. Jos käytät asiamiestä, tarvitset valtakirjan. Asianajajien ja julkiset oikeusavustajien valtuuttamiseen ei tarvitse valtakirjaa. Valtakirjaa ei tarvita, jos lähetät itse oikaisuvaatimuksen.

Vaatiiko oikaisupyyntö henkilötunnusta?

Lähtökohtaisesti oikaisupyyntöön ei tarvitse laittaa henkilötunnusta. Helsingin yliopiston ohjeet suosittelevat olemaan laittamatta henkilötunnusta. Itä-Suomen yliopiston oikaisupyyntölomakkeessa kysytään henkilötunnusta. Lapin yliopiston ohjeissa ei ole mainintaa asiasta. Opintopolusta saatava hakemusnumero tai hakijanumero on nimen kanssa riittävä yksilöintitieto. 

Voiko joku menettää opiskelupaikan oikaisuvaatimuksen takia?

Ei voi. Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi. (Yliopistolaki 558/2009, 82.1 §)

Kannattaako minun hyväksyä toinen opiskelupaikka?

Sinun kannattaa hyväksyä toinen opiskelupaikka. Voit päästä oikaisuvaatimuksen mukaiseen opiskelupaikkaan, jos oikaisu menestyy. Aiemmin hyväksytty opiskelupaikka peruuntuu tässä tapauksessa. Opiskelupaikan vastaanottamisella voit tosin menettää oikeuden tulla valituksi ensikertalaiskiintiössä seuraavassa yhteishaussa. Jos olet päässyt johonkin oikeustieteelliseen, niin paikka kannattaa ilman muuta hyväksyä.

Voinko hakea oikaisua, vaikka pääsin oikeustieteelliseen?

Voit hakea oikaisua hakujärjestyksessä ylempänä olevista yliopistoista. Et menetä nykyistä opiskelupaikkaasi, ellet pääse opiskelemaan ylempänä hakutoiveessa olevaan yliopistoon oikaisumenettelyn kautta.

Paljon oikaisuvaatimuksen tekeminen maksaa?

Oikaisuvaatimuksen tekeminen pisteytyksen virheen perusteella edellyttää omien vastausten kopioiden tilaamista. Vastausten tilaaminen maksaa 20 euroa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää sähköpostilla, joten postituskuluja ei tule. Oikaisuvaatimuksen tekeminen ei vaadi apua asiantuntijalta. Omaa aikaasi oikaisuvaatimuksen tekeminen vaatii.

Voiko kielteisestä vastauksesta oikaisuvaatimukseen valittaa?

Kyllä voi. Saat vastauksena oikaisuvaatimukseen valituskelpoisen hallintopäätöksen. Voit valittaa siihen hallinto-oikeuteen, jonka piiriin yliopisto kuuluu. Hallinto-oikeuteen valittaminen maksaa 260 euroa, jos hallinto-oikeus ei muuta päätöstä.

Onko riittävää vaatia kokeen arvostelua uudelleen?

Pelkän kokeen arvostelun vaatiminen uudelleen ei ole riittävää. Sinun pitää pystyä osoittamaan, missä kohdin arvostelussa on virhe ja millä perusteella.

Miten hyvin oikaisuvaatimukset menestyvät?

Valtaosa oikaisuvaatimuksista ei menesty. 

Milloin saan kopiot omista koevastauksistani?

Kopioita omista vastauksista saa 1.7.2019 alkaen. Kopiot saat nopeiten skannattuna sähköpostiin.

Milloin viimeistään oikaisuvaatimus on tehtävä?

Oikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy näin ollen 12.7.2019 klo 15.00. Oikaisuvaatimus kannattaa lähettää useita päiviä ennen oikaisuajan päättymistä.

Katse ensi vuoteen

Useille käy niin, että he pääsevät lähelle opiskelupaikkaa, mutta riittäviä perusteita ei löydy oikaisuun. Tällöinkin on hyödyllistä, että oman vastauksen on analysoinut tarkkaan läpi. Se voi avata silmiä, missä on mennyt pieleen ja mihin keskittymällä voisit saada puuttuvat pisteet.

Katse kannattaa ottaa nyt kohdin tulevaa. Ensi keväänä on uusi mahdollisuus hakea oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Valmiuksia pärjätä ensi kevään valintakokeessa voi kasvattaa jo nyt. Ennakkoilmoittautuminen varaslähtökurssille alkaa heinäkuun lopussa. Se tarjoaa mahdollisuuden harjoitella soveltavia tehtäviä, opiskelutekniikkaa ja vastaustekniikkaa jo ennen tiivistä pääsykoekevättä.

Muistilista

 1. Tilaa omat koevastaukset mahdollisimman pian sähköpostiisi (hinta 20 euroa). Siirry tilaukseen. Koevastauksia toimitetaan 1.7.2019 alkaen. 
 2. Laske pisteet yhteen.
 3. Vertaa vastauksiasi arvosteluperusteluihin.
 4. Lataa mallipohja oikaisuvaatimuksen tekemiseen.
 5. Lisää mallipohjaan omat yhteystietosi ja hakemuksen numero. Tarkasta, että muut tiedot ovat oikein.
 6. Kerro selvitysosassa seuraavat asiat selkeästi ja johdonmukaisesti
  1. Tehtävänumero ja mahdollinen alakohta, jossa virhe ilmenee.
  2. Mikä virhe arvostelussa on?
  3. Millä perusteella virhe on olemassa? Millä perusteella oma vastauksesi on oikea? Missä kohtaan kirjaa on ristiriitaista tietoa? Mitä eri tulkintavaihtoehtoja tehtävä jättää? Miksi tietyt ilmaukset vastaavat toisiaan? Miksi vastaustila ei ole riittänyt mallivastaukseen? Millä perusteella vastauksesi vastaa kirjan tietoa?
  4. Miten paljon tehtävästä olisi kuulunut saada pisteitä?
 7. Käy jokainen virhe erikseen läpi.
 8. Muista liittää vaaditut liitetiedostot ennen lähettämistä. (Jos joku liite on unohtunut, täydennä hakemustasi lähettämällä puuttuva liite).
 9. Oikaisuvaatimus on lähetettävä ennen määräajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen lähettämistä ei kannata jättää tuntemattoman juristin tai postin tehtäväksi. Ongelmatilanteiden takia oikaisuvaatimus kannattaa lähettää useita päiviä ennen varsinaista määräaikaa 12.7.2019 klo 15:00.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ota yhteyttä

Saat vastauksen niin pian kuin se on vain inhimillisesti mahdollista.